ทม.พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู

พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู

โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดทุ่งสวน) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ภายใต้การนำของนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร มอบหมายให้นายธวัช เทพยุหะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ปีการศึกษา 2562 วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนหัวถนนวิทยา และโรงเรียนคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง

โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40 คน เข้าร่วมศึกษาดูงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้มีความรู้จัดการเรียนการสอนพัฒนาศักยภาพตนเองโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบสี่ ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)