กำแพงฯเจ้าภาพจัดประชุมกาชาดจังหวัดภาค 8 บำบัดทุกข์บำรุงสุข ประชาชน

กาชาดกำแพงเพชร กำแพงเพชรเจ้าภาพจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 เสนอผลงานบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้แก่ราษฎร บรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน ผู้ร่วมประชุมทั้ง 5 จังหวัดจำนวน 408 ท่านวันที่ 3 กันยายน 2562  ณ หอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ     มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เนื่องด้วยข้อบังคับสภากาชาดไทย  ปีพุทธศักราช  2500 และที่แก้ไขเพิ่มถึงปัจจุบัน  ให้ผู้แทนภาคจัดให้มีการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภายในภาค  ปีหนึ่งไม่น้อยว่า 3 ครั้ง ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8  ได้มีมติเห็นชอบให้มีการหมุนเวียน  สับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม  นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 ครั้งที่ 3 / 2562  มี นายเชาวลิตร แสงอุทัย   ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะเจ้าภาพจัดการการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค  8 ครั้งที่ 3 / 2562   ในครั้งนี้ ร่วมด้วย นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางสุดารัตน์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดทั้ง 4 จังหวัดร่วมประชุมกันพร้อมเพรียง จำนวน 408 ท่านการประชุมในวันนี้ เป็นโอกาสอันดีที่คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด    และกิ่งกาชาดอำเภอ  จะได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์  รับทราบนโยบายและความรู้   ความคิดเห็นรับทราบนโยบาย  แนวทางปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย ที่จะอำนวยประโยชน์  อันจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดในภาค 8 และนำเสนอผลงานการดำเนินงานของเหล่ากาชาดภาค 8ทั้งนี้เหล่ากาชาดภาค 8  ได้นำเสนอผลการดำงานในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ ตามที่สภากาชาดไทยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้เหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ ประชาชน เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้แก่ราษฎร โครงการบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตวงของกาชาดจังหวัดกำแพงเพชรในการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ในครั้งนี้  นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  บรรยายความรู้ระเบียบข้อบังคับสภากาชาดไทย บนโยบาย  แนวทางการปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย  ให้กับคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดที่ ได้รับตำแหน่งใหม่ ได้รับทราบนำไปปฏิบัติที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด โดยจังหวัดกำแพงเพชร จะมีงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ ของดีเมืองกำแพงเพชร ในวันที่ 27 กันยายน  ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2562 เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร ที่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย ไม่น้อยกว่า 700 ปี ตามประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านของสุโขทัย  มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง เดิมเรียกชื่อว่า “เมืองชากังราว” จึงได้ฝากประชาสัมพันธ์ เชิญชวนมาเที่ยวชมงานประเพณี ส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรของเราอีกทางหนึ่งด้วย / พิพัฒน์ จงมีความสุข รายงาน / kppnews.net / สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร