ติดตามภารกิจ มอบนโยบายพัฒนาเมืองกำแพงฯ

ที่ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ของวันที่ 09 กันยายน 2562 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นางโชติกา ฐิตะชนัคภัค นายนพร ปานชัย นายเสกสรรค์ สุวรรณวัฒนา รองนายกเทศมนตรี และ นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางศศิธร​ ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนการงานผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ร่วมประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กันยายน 2562 ทั้งนี้ การประชุมเพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารและเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารราชการประชาชนให้มีความคล่องตัวรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานที่ประชุมในวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจด้วยกันหลายประเด็น เรื่องเร่งรัด ให้ดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ ลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน ก็จะหนีไม่พ้นเรื่องปัญหาฤดูน้ำฝน กับปัญหาทางระบายน้ำ ซึ่งปัจจุบัน น้ำฝนที่ตกมาปริมาณจำนวนมาก ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำไม่ทัน เนื่องจากพื้นที่หน้าดินนั้นถูกปิดและปกคลุมไปด้วยความเจริญ เต็มไปด้วยถนนและคอนกรีต เนื่องจากน้ำไม่สามารถซึมลงดินได้ทัน ถนนยังเป็นอุปสรรค กีดขวางทางน้ำไหลบนผิวดิน นอกจากนี้การก่อสร้างบ้านเรือนอาคาร ที่ต่างยกสูงจึงทำให้บางพื้นที่นั้น ต่ำ และกลายเป็นแหล่งรองรับน้ำ โดยเฉพาะถนนที่สร้างมานานในพื้นที่ที่ยังไม่มีการพัฒนาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ำนายกเทศมนตรีได้สั่งการให้ งานกองช่างสุขาภิบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้วางแผน เร่งระบาย น้ำในหน้าฝน และตามชุมชนที่จะต้องใช้อุปกรณ์สูบน้ำ ให้เร่งดำเนินการ ส่วนทางด้าน การระบายน้ำโสโครก ไปสู่ บ่อบำบัด น้ำเสีย ที่ต่อเดือนมีการระบายกว่า 200,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน 7,290 ลูกบาศก์เมตร​ ในช่วงฤดูฝนก็จะต้องหาแหล่งระบายน้ำเพิ่ม ซึ่งปัจจุบันการวางท่อระบายน้ำก็จะมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายติดพื้นที่โฉนดและพื้นที่น้ำไหลทรายมูล อันจะไปละเมิด ข้อกฎหมาย นายกเทศมนตรีได้ สั่งการให้หาแนวทางวิธีปฏิบัติ ด้วยการมีส่วนร่วม ของพี่น้องประชาชนเพื่อ หาทางแก้ไขร่วมกัน ก็จะสามารถผ่านพ้นปัญหาไปได้นอกจากนี้ ปัญหางานด้านบริการ ในสังคมส่วนรวมก็มีเรื่อง ปรับปรุงระบบน้ำโรงพยาบาลชุมชน ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร สี่แยกวัดเสด็จ และสี่แยกวัดบาง สามแยกช่างปล้องและแยกอัมพวัน โครงการงบประมาณปรับปรุงสวนสิริจิตอุทยานโซน C การแก้ไขท่อระบายน้ำบริเวณตลาดศูนย์ การค้า เรื่องมิเตอร์ไฟฟ้าสนามฟุตบอล กองแผนวิชาการและแผนงาน ส่งเสริมบุคลากรเรื่องการท่องเที่ยว การดำเนินงานของกองช่าง ด้านโครงสร้างพื้นฐานซ่อมแซมถนน ตัดต้นกิ่งไม้ จัดสวน การลอกท่อระบายน้ำ ในถนนสายหลัก แหล่งชุมชนหนาแน่น และ ย่านใจกลางตลาด ส่วนกองสวัสดิการและสังคม ได้ประกาศเรื่องแสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยความพิการ ได้ที่กองสวัสดิการสังคมชั้น 2 สำนักงานอาคารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตั้งแต่วันน้ำไปจนถึงเดือนตุลาคมวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ยกเว้นวันหยุดราชการการพิจารณา ดำเนินโครงการถนนคนเดิน Walking Street ที่ถนนริมเขื่อนแม่น้ำปิง ขณะนี้เห็นควรหยุดในช่วงฤดูฝน และการดำเนินโครงการในรอบต่อไป ที่ประชุมได้เสนอ ให้มีแผนข้อกำหนดการขับเคลื่อนส่งเสริมตลาดและมีจำนวนร้านค้าไม่น้อยกว่า 150 ผู้ประกอบการ ในช่วงนี้ จึงหยุดตลาด ถนนคนเดินไว้ก่อน ส่วนปัญหาเรื่องตลาดไนท์บาร์ซ่า ขณะนี้ทางจังหวัดได้มีหนังสือสั่งการให้ผู้รับเหมา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนก่อสร้างตลาดพื้นที่ใหม่ ในพื้นที่ บริเวณ ตลาดไนท์บาร์ซ่าแล้ว​ และได้ให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าตลาดไนท์บาร์ซ่าโซนแผนภาพมาแสดงตน โดยให้ผู้ประกอบการที่มีชื่อตรงตามใบอนุญาตมาแสดงตนในเวลาทำการระหว่างวันที่ 4 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2562 แล้วผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบมาแสดงตน ในวันที่ 13 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.ถึงเวลา 15.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชรข้างสถานีดับเพลิงต้นโพธิ์

ในที่ประชุมยังได้นำปัญหา การจัดระเบียบพื้นที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้เป็นไปตามระเบียบและความเรียบร้อย ไม่บุกรุกที่ ไม่สร้างปัญหา ในทางสาธารณะ เพื่อให้บ้านเมืองนั้น มีความเป็นระเบียบและสวยงาม จึงขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชน ร้านค้าเร่ต่างๆได้ให้ความร่วมมือในจุด พื้นที่จัดระเบียบ โดยขอความร่วมมือร่วมไม้ ให้บ้านเมืองนั้น รองรับการท่องเที่ยว อันจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตให้กับ พี่น้องร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและท้ายที่สุดอีกปัญหาหนึ่งที่ยังต้อง ช่วยกันแก้ไขนั่นก็คือปัญหาการทิ้งขยะ ทำอย่างไรให้ พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรลดการทิ้งขยะ และบ่อขยะขนาดนี้ ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร แจ้งว่ามีข้อจำกัด ต่างๆอย่างมากมาย และ เป็นแหล่งรองรับขยะขณะนี้เกือบทั้งจังหวัด ซึ่งปัญหา ข้อจำกัดของบ่อขยะ ยังไม่มีหน่วยงานทราบอย่างแพร่หลาย จึงยังไม่เกิดมุมมองในแต่ละพื้นที่ที่จะร่วมใจกันแก้ไขปัญหาของตัวเอง ซึ่งขณะนี้บ่อมีข้อจำกัดในเรื่องการต่อสัญญาและ ปริมาณพื้นที่ ใกล้เต็มแล้ว จึงเป็นปัญหาที่จะต้องร่วมกันแก้ไขต่อไป