เสริมสวยวิทยาลัยสารพัดช่าง&พอใจบิวตี้   ปันน้ำใจสู่ชาวเขา

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก (สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 1) วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ร่วมกับร้านพอใจบิวตี้ นำโดย อาจารย์รสินทรา สุ่มทรัพย์ อาจารย์แผนกช่างเสริมสวยวิทยาลัยสารพัดช่าง ได้นำคณะนักศึกษาและศิษย์เก่ากว่า 30 คน  นำสิ่งของ อาหาร  เสื้อผ้าของเล่น และขนม ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้ใจบุญในจังหวัดกำแพงเพชร ไปมอบความสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาวไทยภูเขาในถิ่นทุรกันดารการเดินทางค่อนข้างยากลำบากห่างจากอำเภอวังเจ้า จังหวัดตากราว 40 กิโลเมตร พร้อมกันนี้ยังได้จัดให้มีการตัดผมให้กับนักเรียนทั้งหญิง-ชาย ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 122 คน ด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบริการสังคม เพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เก่ามีจิตสาธารณะที่จะช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่างๆต่อไป // เครือข่าย ข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร