“หมอทร” โชคชัย อบต.อ่างทอง สจ.อนันต์ ร่วมต้านยาเสพติดให้สิ้น

วันที่ 14 กันยายน 2562   ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ต.อ่างทอง จ.กำแพงเพชร นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิด มหกรรมรวมพลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติดตำบลอ่างทอง นายโชคชัย ถมอินทร์ นายก อบต.อ่างทอง พร้อม นายอนันต์ เดชศรี สจ. อดีตประธานสภา อบจ.กำแพงเพชร และ นายสมพงษ์ พงศ์สุทธิยากร นายกสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน กว่า 1,000 คน สําหรับการจัดโครงการมหกรรมพลังแผนดินขจัดสิ้นยาเสพติดในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์และรวมพลังทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงพิษภัยและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชน รวมทั้งสร้างกลไกการขับเคลื่อนทางสังคมในการดำเนินการตลาดประชารัฐท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มีความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในตำบลอ่างทองมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้และกล่าวปฏิญาณตนแสดงพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งในงานมีโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และช่องทางการตลาด รวมทั้งได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดง ” To Be Number One  ชิงชัยฟุตบอลอ่างทองเกมส์ 3 รุ่น รุ่นอายุไม่เกิน5 ปีและรุ่นอายุ36ปีขึ้นไป การประกวดไก่พื้นบ้าน ไก่พื้นเมืองได้แก่ไก่เหลืองหางขาว ไก่คละสี ไก่แจ้ไทยขยันขัน ประกวดพืชผลทางการเกษตร จำนวน 6 ชนิดได้แก่ มันสำปะหลัง ฟักทองกล้วยน้ำว้า หน่อกล้วยไข่ กล้วยไข่ดิบ กล้วยไข่สุก การแข่งขันประกอบอาหารพื้นบ้าน “เครื่องแกงกล้วยไข่เชื่อม การแข่งขันวิ่งผลัดกระสอบ  และการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ราษฎรของหมู่บ้าน 21 หมู่บ้าน ด้วย / เครือข่าย ข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร