ปปช.เปิดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ อบจ.กำแพงฯ

ที่ห้องประชุมชากังราว สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  น.ส.นภวรรณ​ ชลพินทุ์วิสุทธิ์​ ผู้อำนวยการสำนักงาน​ ปปช.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยวิทยากรอบรมบุคลากร สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำแพงเพชร และลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 การอบรมเป็นสองรุ่น เมื่อวันที่ 11 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2562 โดยมี นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายชรินทร์ ไชยยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำในครั้งนี้ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ก็เพื่อให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน อีกทั้งมีพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตและโปร่งใสทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ อันดี ภายในองค์กร มีจิตสำนึกค่านิยมและวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริตไม่ติดสินบน มุ่งมั่นทำงาน ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิด ความสัมพันธ์อันดี ภายในองค์กร. มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่ติดสินบน. มุ่งมั่นทำงานสร้างความสุขให้กับชีวิตการอบรมมีหัวข้อให้กับบุคลากร ที่เข้าประชุมได้ช่วยกันระดมความคิดในประเด็น,ประโยชน์ส่วนตน​ ,  ประโยชน์ส่วนรวม​ , แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม​ , การป้องกันทุจริตในองค์กร​ ,เรื่องคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ​ผลจากการระดมความคิดเห็นต่อที่ประชุม ได้สรุปความคิดเห็น ต้องมีจิตสำนึก ที่ดี คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ยึดหลักความถูกต้องชอบธรรม ปฎิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติตามกฎหมาย และมีหน่วยงานตรวจสอบเป็นต้นสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องถือปฏิบัติเจ็ดมาตรฐานจริยธรรม. ประกอบไปด้วย ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ซื่อสัตย์สุจริต มีสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณ มุ่งผลสำเร็จของงาน  ปฎิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ.  และดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ // ปชส.อบจ.เครือข่ายข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร / 12/09/62