วันเยาวชนแห่งชาติ นร.เข้าวัดฟังเทศน์

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำนักเรียน เยาวชน ร่วมกิจกรรมฟัง เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์  เนื่องใน วันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 15 กันยายน 2562 น.นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำเด็กเยาวชนจากโรงเรียนชากังราววิทยา  โรงเรียนวัชรวิทยา และพุทธศาสนิกชนชาวกำแพงเพชร เข้าร่วมฟัง เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 61 พรรษา ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบรมธาตุพระอารามหลวง ( นครชุม ) เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562  หลวงงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นกองการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2562 ในห้วงวันเยาวชนแห่งชาติ ในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สำหรับเยาวชนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล และเยาวชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีของท้องถิ่นและของชาติ และเพื่อให้เด็กเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในห้วงวันเยาวชนแห่งชาติโดยในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมกันถวายผ้าป่าสามัคคีฟังการเทศน์มหาชาติและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อื่น ที่วัดพระบรมธาตุจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนางโชติกา ฐิตะชนัคภัค รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางศรีรัตน์ วงศ์วิรัติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำข้าราชการพนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นักศึกษาจากโรงเรียนชากังราววิทยา ดีชุ่มอินสารอุปถัมภ์ เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งอนุมัติโครงการโดยนายชัยวัฒน์ ศุภอรรพานิช นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นอกจากนี้ยังมีคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมกิจกรรมในโครงการนี้ด้วยเช่นเดียวกัน