ประชุมขับเคลื่อนภารกิจกาชาดกำแพงเพชร เดือนกันยายน

 

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นางสมพิศ แก้วแดง,นางสมจิตร หุตะเสวี  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรที่ประชุมขอขอบคุณทีมงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรในการจัดงานประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562

และแจ้ง พิธีทำบุญตักรบาตรวันสารทไทย เนื่องในงานประเพณี “สารทไทย-กล้วยไข่ และของดี เมืองกำแพง” ในวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง เวลา 07.00 น.ทำบุญตักบาตรข้าวตั้มลูกโยน/กระยาสารทกล้วยไข่/ข้าวสุก วันสารทไทย พิธีเทศน์มหาชาติ เนื่องในวันสารทไทย (ต่อเนื่องจากพิธีทำบุญวันสารทไทย)ณ ศาลาการเปรียญวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง- พระราชวชิรเมธี เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงแสดงพระธรรมเทศนามหาเวสสันตรชาดก กัณฑ์ที่ 1 ทศพร (ต 9 พระคาถา) แต่งกายผ้าไทยโทนสีขาว หรือ ขุดสุภาพโหนสีชาวแจ้งแผนออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนกันยายน 2562 การดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดวังน้ำแดง หมู่ที่ 17 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา​ จังหวัดกำแพงเพชร ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562  การดำเนินงานตามพันธกิจ 8 ประการ ของเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี งบประมาณ 2562 โครงการ “บ้านกาชาดสร้างสุข” เพื่อสนับสนุนการซ่อม/สร้าง ที่อยู่อาศัย ผู้ยากไร้  วันที่ 18 กันยายน กำหนดมอบบ้าน ณ อำเภอทรายทองวัฒนา -วันที่ 24 กันยายน 2562 กำหนดมอบบ้าน​ ณ อำเภอขาณุวรลักษบุรี การปฏิบัติงาน “โครงการกาชาดกำแพงเพชร เยี่ยมเยียนให้ความสูงเคราะห์ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร” ประจำปี 2562

วันที่ 20 – 21 กันยายน 2562กำหนดการ เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานศูนย์ผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสมา สภากาชาดไทยเลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ อำภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  สภากาชาดไทย ได้จัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา เพื่อเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในการรักษาผู้ป่วย โดยดำเนินการก่อสร้างในที่ดินของสภากาชาดไทย ณ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งสภากาชาดไทย ร่วมกับ 3 หน่วยงานหลักด้านสาธารณสุขของประเทศ ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และองค์การเภสัชกรรม ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกเทคโนโลยีการผลิตของบริษัท Green Cross Corporation (GCC) สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและได้มาตรฐานสากลตาม WHO – GMP โดยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา จำนวน 3 ชนิด ได้แก่*ALBUMIN ใช้รักษาโรคไต โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน เป็นต้น *Intravenous Immunoglobulin หรือ IVIG ใช้รักษาโรคภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเอง และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง*Factor VIII ใช้รักษาโรคฮีโมฟีเลีย เอ, โรคเลือดออกง่ายหยุดยากทางพันธุกรรมทั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานนามอาคารว่า “ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่ออาคารดังกล่าวด้วย // เครือข่ายข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร