ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขับเคลื่อนการศึกษา อบจ.

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ประชุม อบจ.โดยมี สิบเอก ดร.ณรงค์ อยู่ปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานที่ประชุม นายสมศักดิ์ นาคนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพช รนายศุภชัย ศรีงามผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายชรินทร์ ไชยยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประชุมตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีหน้าที่กำกับการดำเนินการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศคำสั่งและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการกิจการด้านต่างๆ ของสถานศึกษามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตามที่กฎหมายว่าด้วย ระเบียบ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายระเบียบประกาศกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้งเพื่อกำกับและส่งเสริมกิจกรรมของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบในการจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น กำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กไม่เก็บรายการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและได้มาตรฐาน พิทักษ์สิทธิเด็กดูแลเด็กพิการเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ เสนอแนะการมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับทางองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานตามระเบียบตามที่เห็นสมควร ซึ่งในที่ประชุมที่ผ่านมาก็ได้รับรองรายงานการประชุมแล้วก็รายงานผลสัมฤทธิ์ด้านความเป็นเลิศประจำปีการศึกษา 2562 การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการจัดโครงการการจัดการศึกษาโครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMld

นอกจากนี้วาระเสนอเพื่อพิจารณาได้เพราะความเห็นชอบอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ขอความเห็นชอบขอเปลี่ยนอนุกรรมการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ ขอความเห็นหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแบ่งสัดส่วนรายได้ให้แก่ผู้เรียนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความเห็นชอบใช้เงินรายได้สะสมของสถานศึกษาทดรองจ่ายการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 นครแม่สอดอากาชาเกมนอกจากนี้ยังมีโครงการสมุทรเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ E-library / สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร