ประชุมเชิงปฏิบัติการ  ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด

วันที่ 18 19, 20 กันยายน 2562 สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร โดย ดร.ประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร  ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติกา การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2564) ณ โรงแรมพัทยาดิสคอฟเวอรี่บีช เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดย นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้แทนจากส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวม 80 คน พร้อมกันนี้ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้ ชี้แนะ แนะนำการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดประกอบด้วย “การขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงเศรษกิจ สังคม การเมืองในปัจจุบันและอนาคต” โดย ผศ.ดร.วลัยพร รัตน์เศรษฐ คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ “การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฯ พ.ศ.2561-2565 โดย อาจารย์ประเสริฐ แย้มศรวล การแบ่งกลุ่ม Workshop จัดทำแผน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564″การเขียนโครงการทีมีคุณภาพ” เป็นต้นผลที่คาดว่าจะได้รับ แผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวนใหม่ (2564) และแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นแผนที่มีคุณภาพสอดรับกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ และแผนในระดับต่าง ๆ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของปราชยในท้องถิ่น และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามาถเขียนโครงการที่มีคุณภาพสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย //เครือข่ายข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร