เขตพื้นที่ประถมศึกษา 1-2 อบจ. MOU หลักเกณฑ์อุดหนุนพัฒนาการศึกษา

ในวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.วันนี้ที่ห้องประชุมชากังราว สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายสุนทร รัตนากรนายก อบจ.กำแพงเพชร ได้ร่วมลงนามทำ MOU กับ นายสุพล จันต๊ะคาด และนายสมศักดิ์ เอี่ยมดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 และ 2 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพช รร่วมเป็นสักขีพยานและรับฟังแนวทางการปฏิบัติ รายการใช้เงินอุดหนุนการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็ก นักเรียน อย่างแท้จริงทั้งนี้นายสุนทร รัตนากร นายก อบจ.กำแพงเพชร ได้กล่าวว่าตนเองได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเข้าใจดีว่าโรงเรียนจำนวนไม่น้อยในจังหวัดกำแพงเพชร มีความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนบุคลากรครู อาคารสถานที่มีความชำรุด รวมไปถึงการขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา นับว่ามีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพและจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น ตนเองจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะเข้าไปมีส่วนช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมเบื้องต้น ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนที่สถานศึกษาจำนวนไม่น้อย ทั้งเขต 1 และเขต 2 ได้ร้องขอมา รวมไปถึงสื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการขาดแคลนอัตรากำลังครูในปี 2563 ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่ จะเป็นการแก้ปัญหา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของกำแพงเพชรให้ดีขึ้นต่อไปสำหรับหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุน โดยมีองค์ประกอบและจำนวนตามที่เห็นสมควร เพื่อทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จ แล้วรายงานให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ หากหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกเงินเท่าจำนวนที่อุดหนุนไปทั้งหมดคืนโดยเร็ว และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน รายงานผลการดำเนินงานพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินและหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายใน 30 วัน นับที่แต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือให้ส่งคืนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในคราวเดียวกันประชุมได้ร่วมกัน พิจารณา 1.การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้กับสถานศึกษาตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2.รายงานปัญหาและอุปสรรคในการตั้งงบประมาณงินอุดหนุนด้านการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในเขตจังหวัดกำแพงเพชรที่ผ่านมา3.รูปแบบการรายงานผลโครการเงินอุดหนุนตามประเภทโครงการที่ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร (เอกสารแนบ)4.การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ