การศึกษาสำคัญ อบจ. สนับสนุน ด้านการจัดการเรียนการสอน

เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร นายสุนทรรัตนากร  นายกอบจ.กำแพงเพชร ได้ตรวจเยี่ยม ห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทาง ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรอุดหนุนให้แก่วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรเพื่อใช้ในการจัดการเรี​ยนการสอน เป็นเงินงบประมาณจำนวน 632,000 บาท  พร้อมด้วยนายชรินทร์  ไชยยะ ปลัด อบจ.กำแพงเพชร และนายศุภชัย  ศรีงาม  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยมี นายฉัตราวัฒน์  ยาละ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะอาจารย์  ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ นายสุนทร รัตนากร  ได้กล่าวว่า การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตของประชากรในท้องถิ่นให้ได้รับความรู้อย่างเท่าเทียม วิทยาลัยสารพัดช่างเป็นอีกหน่วยงานการศึกษาที่มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. มีนักเรียนนักศึกษาจำนวนกว่า 500 คน  มีหลักสูตรระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไปกว่า 2 พันคน  โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคือผู้เรียนเรียนเป็นชิ้นงานลงมือปฏิบัติจริงและแก้ไขปัญหาจริงส่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านกระบวนการคิดด้านการปฏิบัติอย่างแท้จริง

แต่เนื่องจากวิทยาลัยยังขาดแคลนคุรุภัณฑ์ทางการศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนอันเนื่องมาจากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาได้อย่างพอเพียงดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้ให้การอุดหนุนงบประมาณเพื่อให้ทางวิทยาลัยดำเนินการจัดซื้อ รูปขันทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อนำมาใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สมบูรณ์มีทักษะฝีมือทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนให้ครบทุกโรงเรียนอีกด้วย