เปลี่ยนสถานที่ตั้งศูนย์ดับเพลิงต้นโพธิ์ (ชั่วคราว)​

ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเรื่อง การเปลี่ยนสถานที่ตั้งศูนย์ดับเพลิงดันโพธิ์ (ชั่วคราว)

ตามที่ จังหวัดกำแพงเพชรได้จัดงานประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร” ประจำบี๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ซึ่งมีเต็นท์และร้านค้าเป็นจำนวนมากตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ต้นโพธิ์) ทำให้กีดขวางทางจราจรทางเข้า-ออกของรถยนต์ดับเพลิงและรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง เพื่อให้การออกปฏิบัติงานของจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพในการป้องกันระงับเหตุอัคคีภัยตามชุมชน และเหตุสาธารณภัยต่างๆทั้งภายในเขตและนอกเขตทศบาลเมืองกำแพงเพชรเ

ทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงขอเปลี่ยนสถานที่ตั้งสถานีดับเพลิงศูนย์ตันโพธิ์ชั่วคราว ณ บริเวณอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ทศบาลเมืองกำแพงพรตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรทั้งนี้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ถึง วันอังคารที่ ๘ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยสามารถแจ้งเหตุอัคคีภัยและเหตุสาธารณภัยต่างๆได้ที่หมายเลขโทรศัพท์๐๕๕-๗๑๑๓๐๐ , ๐๕๕-๗๑๑๑๑๑ , ๐๕๕-๗๐๖๑๕๘ หรือ ๑๙๙จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒(นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช)นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร