มอบนโยบายรักษาความสะอาด คนงานกวาดขยะเก็บขยะ 

การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในภารกิจหน้าที่ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่มีหน้าที่ในการเก็บกวาด กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล โดยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปัจจุบัน “ขยะ”จากในเมืองทั้งหมดจะถูกนำไปยังสถานที่กำจัดขยะ ตำบลหนองปลิงถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรก่อนถึงศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งจากข้อมูลรายละเอียดทราบว่าสถานที่กำจัดขยะมีทั้งหมด 229 ไร่ อยู่ในที่ดินของกรมป่าไม้ ซึ่งปัจจุบันนี้บอกขยะในเฟสแรกใกล้ที่จะเต็มแล้ว นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนได้ ลดปริมาณการทิ้งขยะ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาขยะก็ไม่ได้ลดน้อยลงเนื่องจาก ปัจจัยหลายประการที่ทำให้ต้องใช้ถุง ใช้พลาสติก ใช้บรรจุพันธุ์ต่างๆ ในการบรรจุสิ่งของโดยเฉพาะอาหาร นอกจากนี้ยังมีขยะประเภทอื่นอีกหลายอย่าง ที่ทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชรหน่วยงานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เก็บกวาดออกจากพื้นที่เมืองไปยังสถานที่กำจัดขยะ เพื่อไม่ทำให้บริเวณที่ทิ้งขยะเป็นแหล่งอาหาร แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงนำโรคเช่น แมลงวัน ยุง และแมลงสาบ เป็นต้น ไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนแก่แหล่งน้ำและพื้นดินไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นสาเหตุแห่งความรำคาญ อันเนื่องมาจาก เสียง กลิ่น ควัน ผงและฝุ่นละออง นายปกษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ประชุมกับงานรักษาความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกันยายน 2562 เพื่อติดตาม การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ในการเก็บกวาดและกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อส่งไปยังสถานกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี  ปัจจุบันเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรให้ทิ้งขยะตามเวลาที่รถขยะนั้นผ่านมาเก็บขยะในพื้นที่โดยแจกแผ่นพับใบปลิวรายละเอียดกำหนดเวลาสถานที่และการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เข้าใจตรงกัน จะได้ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน และถูกวางไว้ เป็นสิ่งที่อุจาดในตา ต่อผู้ที่พบเห็น นอกจากนี้ปัญหาการกวาดขยะ เมื่อคนงานได้กวาดขยะผ่านไปแล้วสักครู่ก็รู้สึกเหมือนไม่ได้กวาดนั้น เกิดจากช่วงนี้มีลมพัดพา และลมจากยวดยานพาหนะ พัดพามายังพื้นที่กวาดเลยทำให้ดูเหมือนว่าคนงานไม่ได้กวาดขยะ ฝ่ายบริหารได้ให้พนักงานลูกจ้างนั้น ได้ทำงานต่อไปหากมีปัญหาให้รายงานทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และอีกหนึ่งปัญหาก็คือช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝน จึงมีน้ำในท่อระบายน้ำที่ล้นเอ่อไหลทะลัก มีสิ่งของปฏิกูลและคราบความสกปรกขึ้นมาจากท่อ เมื่อน้ำแห้งจึงทำให้พื้นผิวถนนนั้นมีความสกปรก จึงได้ให้งานรักษาความสะอาดได้จัดทำแผนของปัญหาดังกล่าว เมื่อพบมีฝนตกหนักให้เข้าพื้นที่เร่งทำความสะอาด อย่างไรก็ตามปัญหาจากธรรมชาติที่เกิดขึ้น ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันคนละไม้ละมือทำความสะอาด เนื่องจากพนักงานมีจำนวนจำกัด ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันกันหนาแน่นอยู่แล้ว

ในส่วนของธนาคารขยะ ที่ดำเนินการโดยลูกจ้างพนักงานขยะได้นำขยะที่มีประโยชน์นำมาขายและรายได้เป็นกองทุนสวัสดิการ ใน 1 เดือนก็จะนำเงินมาจัดอาหารรับประทานร่วมกัน นอกจากนี้ก็นำมาจับรางวัล 100 บาท 5 รางวัล ให้กับพนักงานลูกจ้างงานขยะ ได้มีกิจกรรมร่วมกัน เป็นขวัญกำลังใจ ในแต่ละเดือน