คณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค ศึกษาดูงานติดตามงานภารกิจ กำแพงเพชร

บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ต้อนรับคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคเดินทางมาประชุมศึกษาดูงาน ด้วยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรได้เดินทางมาศึกษาดูงานรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับธุรกิจและติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในจังหวัดกำแพงเพชร โดยประชุมที่ห้องประชุม บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหาอุปสรรค รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมี นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ นายไผ่ ลิกค์ นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ โฆษกคณะกรรมาธิการ ในส่วนของ บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด  นายเสนอ เพชรพราย ที่ปรึกษาบริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัด นายสุรกิจ สุวรรณโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงงานบริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัด และ นายชนาธิป  ตุ้มทอง ผู้จัดการบริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัด ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกห้องประชุมและเปิดโรงงานเฉาก๊วยชากังราวได้ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสินค้า OTOP ชื่อดังของจังหวัดกำแพงเพชร คือเฉาก๊วยชากังราวในส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายพิสิษฐ์ แร่ทองปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายเจษฎา รักวนิชย์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร นางคุณารักษ์ เกษวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมกำแพงเพชร นางสุนีย์ คำคม สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร และตัวแทนโยธาธิการและผังเมืองนายแพทย์สาธารณสุขประธานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตัวแทนประธานหอการค้า องค์กรเครือข่ายเด็กและเยาวชน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรปลัดจังหวัดกำแพงเพชรรายงานคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ และหัวหน้าส่วนเป็นอนุกรรมการ มีอำนาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบธุรกิจเพื่อนำเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาใช้อำนาจดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ของผู้บริโภคหรือพิจารณายุติเรื่องโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพศ 2522 ,ติดตามสอดส่องพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งกระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคและอาจจะให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใดๆ ตามที่เห็นสมควรและจำเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภครวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการนี้ตามที่เห็นสมควร, สั่งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดส่งเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีการร้องทุกข์ หรือเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมาพิจารณาได้ รายการนี้จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยก็ได้ ,ประสานงานกับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือภาคเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่และเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค, ต้องเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ ศูนย์ราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในการปฏิบัติการตามอำนาจและหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค , ส่งเสริมพัฒนา และสนับสนุนภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิ์ของผู้บริโภค , แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค ในการนี้จะระบุชื่อสินค้าหรือบริการ หรือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจด้วยก็ได้ ,เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค และพิจารณาให้ความเห็นเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมาย , รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสร้าง ,ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมาย ,สั่งณวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ลงนามโดยนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนอกจากนีคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดกำแพงเพชร และการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากตรวจสอบการโฆษณาสินค้าหรือบริการตรวจสอบสัญญาธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและตรวจสอบด้านการขายตรงและตลาดแบบตรงที่ประชุม ได้รายงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ว่าได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคจำนวน 17 เรื่องด้านสัญญาจำนวน 10 เรื่องด้านสินค้าและบริการจำนวน 7 เรื่องสามารถดำเนินการยุติในพื้นที่ได้ ในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมรับฟังปัญหาและแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดกำแพงเพชร ตลอดจนเยี่ยมชมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าอุปโภคบริโภคที่ บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด สินค้าโอทอปชื่อดังของจังหวัดกำแพงเพชรที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมยังได้รับฟังเรื่องราวประวัติเส้นทางมาสู่ธุรกิจของ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ เริ่มต้นจากพนักงานขับรถ กศน.มาจนเป็นเจ้าของโรงงานผลิตสินค้าชื่อดังพร้อมกับภรรยาคู่ชีวิต คุณแก้ว อมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดที่ได้เคียงคู่เชิดชูทำความดีด้วยการทำบุญสุนทานในโอกาสต่างๆรวมเป็นเงินจำนวน 300 ล้านบาท ล่าสุดยังดำเนินโครงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การรักษาศีล 5 การอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร ในโรงเรียนทั้งหมดกว่า 300 แห่งชื่อว่าโครงการคุณธรรมนำการศึกษา ขณะนี้มีการดำเนินการและประเมินผลสัมฤทธิ์เป็นแนวทางที่ดี เด็กนักเรียนมีสมาธิเพิ่มขึ้น ลดปัญหาทางสังคม และได้เรียนรู้การใช้ธรรมะเพื่อประโยชน์ความสงบสุขขงอชุมชน และความเจริญของประเทศชาติอีกด้วย  // พิพัฒน์ จงมีความสุข // ผู้สื่อข่าว kppnews /  เครือข่ายข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร