“นายกชัยวัฒน์” บริหารดีรับ 2 โล่ บริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองดีเด่นระดับจังหวัด-ประเทศ

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซอาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์กรุงเทพฯ  นายวีนัส สีสุข ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการทะเบียน เป็นประธานมอบรางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่น ตามโครงการคัดเลือกศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 ให้กับ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เนื่องด้วยกรมการปกครองมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานศาลเจ้าที่ได้ขึ้นทะเบียนให้อยู่ในความดูแลของทางราชการตามกฎเสนาบดีว่า ด้วยที่กงสุลสถานชนิดศาลเจ้า พระพุทธศักราช 2463 และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการปกครองศาลเจ้า ผู้ตรวจตราสอดส่องศาลเจ้าให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบคำสั่งและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานศาลเจ้ากรมการปกครองได้จัดให้มีโครงการคัดเลือกศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าและผู้ตรวจตราสอดส่องศาลเจ้าตลอดจนคณะกรรมการศาลเจ้าที่มีผลการบริหารงานดีเด่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานของศาลเจ้า เพื่อให้ผู้แทนศาลเจ้าที่เข้ารับรางวัลได้มีการแลกเปลี่ยนความ รู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปปรับปรุงการบริหารงานศาลเจ้าให้เกิดการพัฒนายิ่งๆขึ้นไป สำหรับโครงการคัดเลือกศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นประจำปีพศ. 2562 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีศาลเจ้าได้รับรางวัลระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครจำนวน 42 ศาลเจ้าและจำนวนนี้มีศาลเจ้าได้รับรางวัลระดับประเทศจำนวน 15 แห่งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร โดยการดูแลของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้ารับโล่ สองรางวัล ได้แก่ รางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นระดับประเทศ และ รางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นระดับจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งสองรางวัลเป็นเครื่องการันตีได้เป็นอย่างดีว่า นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ใส่ใจทุกรายละเอียดของการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะความศรัทธาที่มีต่อองค์เจ้าพ่อหลักเมือง ต้องได้รับการดูแลสถานที่เป็นอย่างดี ให้สมกับเป็นสถานที่สำหรับสักการะ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ได้สักการะเคารพบูชาขอพรเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของครอบครัวและบ้านเมืองของชาวเมืองกำแพงเพชร ที่อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ มาหลายร้อยปี ด้วยเชื่อกันว่าศาลหลักเมืองกำแพงเพชรนั้นเป็นสิ่งที่พ้องกับความมั่นคงไม่หวั่นไหวเสริมจิตใจให้เข้มแข็ง เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะสักการะขอพรเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัย ของหายอยากได้คืน รวมทั้งเสริมสิริมงคลในเรื่องความมั่นคงของชีวิต “ศาลหลักเมือง”กำแพงเพชรสันนิษฐานว่า สร้างสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) ทําด้วยศิลาแลงรูปกลมยาวประมาณ 2 เมตร ฝังโผล่พ้นดินขึ้นมาประมาณหนึ่งเมตร มีรูปเศียรเทพารักษ์อยู่บนยอดศิลาแลง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังคาศาลได้พังลงมาทับเสาหลักเมือง และเศียรเทพารักษ์ หลังจากนั้นก็อยู่ในสภาพรกร้างมาเป็นเวลานานจนถึงปีพ.ศ. 2472 รองอํามาตย์เอกหลวงมนตรีราช (หวาน) อัยการจังหวัดกําแพงเพชรได้ริเริ่มสร้างศาลหลักเมืองขึ้นใหม่โดยเป็นศาลาทรงไทยการบูรณะ  “ศาลหลักเมือง”มีเหตุการณ์ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2488 ได้มีผู้ลักตัดเศียรเทพารักษ์ไปหลวงปริวรรตวรวิจิตร (จันทรเจริญชัย) ผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร ได้ให้ทําขึ้นใหม่ด้วยดินจากยอดเขาสูงสุดของเขาหลวง ดินใจกลางโบสถ์ใจกลางเจดีย์เก่าทั้งในจังหวัดกําแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย พิษณุโลก และตาก ต่อ มาเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2525  นายเชาว์ วัตสุดลาภา ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ไปสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองและมีความรู้สึกว่าศาลหลักเมืองนั้นอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมไร้สง่าราศรี จึงได้มีการปรับปรุงศาลหลักเมืองขึ้นใหม่ให้สมฐานะการเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งในการบูรณะปรับปรุงศาลหลักเมืองครั้งนี้ได้คำนึงถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของรูปแบบของศาลหลักเมือง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นเป็นสำคัญ โดยอาคารศาลหลักเมืองที่ปรับปรุงใหม่นี้ เป็นอาคารจัตุรมุขพร้อมเขตปริมณฑลกว้าง 17.5 x 17.5 เมตร สูงจากระดับเดิมประมาณ 19 เมตร หันหน้าเข้าหาทิศทั้งสี่ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นหินอ่อนทรายล้างสีศิลาแลง กำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จและประกอบพิธีเชิญหลักเมืองและเศียรเทพารักษ์ขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2527 ตรงวันฉัตรมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช-สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการทรงเจิมเสาหลักเมืองเมื่อวันที่ 16 เมษายน พุทธศักราช 2527 มาจนถึงยุคสมัยของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้ปกครองดูแลศาลเจ้า ก็ได้รับรางวัลศาลเจ้าในระดับประเทศติดต่อกัน รางวัลชนะเลิศศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นระดับประเทศ ประเภทศาลเจ้าขนาดเล็ก 5 ปีติดต่อกันประจำปี 2555 ถึง พ.ศ. 2559 โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย รางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นระดับจังหวัด 10 ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงพ.ศ. 2559 โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ล่าสุดปี พ.ศ. 2562 รางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นระดับประเทศ และ รางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นระดับจังหวัด กำแพงเพชร / kppnews รายงาน