ประชุม อสม.พัฒนาดูแลสุขภาพชาวชุมชน

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการคัดกรองสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยตามแผนปฏิบัติการ ให้กับทีมสุขภาพภาคประชาชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ตามโครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชน โดยทีมสุขภาพภาคประชาชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งวันนี้ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ​

และเป็นผู้มอบเกียรติบัตร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้กับนางสาวปราณีประเสริฐศักดิ์ เป็นผู้ได้รับรางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี 2563 สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน และคุณกุลสินี​สาพาทีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนดีเด่นสาขาป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน จากนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร

ในการจัดการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการในการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้กับทีมสุขภาพภาคประชาชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในหัวข้อเรื่อง

  1. แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

(โดยคุณกุลสินี สาพาที พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร)

  1. การสำรวจข้อมูลสภาวะสุขภาพประชาชนในชุมชน

(โดยคุณชญาดา ญาณะพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร)

  1. การฝึกปฏิบัติการใช้แบบสำรวจข้อมูลประชาชนในชุมชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

(โดยคุณกุลสินี สาพาที พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และชมรม อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร)

โดยมีทีมสุขภาพภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 210 คน จาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรในโอกาสเดียวกันนี้นายปกฤษณ์ คำเหลืองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร​ ได้พบปะกับพี่น้องอสมพร้อมกับฝากปัญหา การควบคุมปัญหายุงลายโรคไข้เลือดออก ปัญหา ขยะ ที่ถูกทิ้ง โดยฝากแนวทางกองการสาธารณสุขให้นำอสมเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน บ่อกำจัดขยะ และปัญหาน้ำท่วมขัง ในฤดูฝน ทึ่จะต้องหาแนวทางร่วมกันด้วยการร่วมมือกันแก้ไข​  และเป็นประจำ ของทุกเดือนในการประชุมอสม. ก็จะนำขยะ มาเข้าโครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ จัดงานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยการนำขยะ ที่มีมูลค่า มาเข้าโครงการเปลี่ยนเป็นสวัสดิการให้กับ ลูกจ้างพนักงาน เก็บกวาดขยะ แม่ยังเป็นการช่วยลด ปัญหาขยะของชุมชนอีกด้วย