คณะกรรมการเห็นชอบ ยกมือผ่าน..!!  แผนพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมชากังราว 4 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในที่ประชุมและ นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร,ดร.ไอศูรย์ ดีรัฐ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ร่วม ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ปฏิบัติ ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(1) คณะกรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรบวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน สนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันข้อ๒๗ กำหนดว่า “แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชกาสนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นที่ประชุมพิจาณจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 3.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนกาดำเนินงาน ประจำปึงบประมาณ พ.ศ.2563 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ระบุในหมวด 5 ขอ26  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นวบรวมแผนงานโดรงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรชการส่วนกลางส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการนพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการสรุปเรียบร้อยตามอกสารที่มอบให้คณะกรมการฯทุกทนแล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 1)ยุทธศาสตร์กรพัฒนาภูมิทัศน์มืองและโครงสร้างพื้นฐาน มี 2 แผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา จำนวน 19โครงการ งบประมาณ 4,631,000 นาท- แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 2โครงการงบประมาณ 1,080,000 บาท 2) ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี 1 แผนงาน-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 4 โครงการงบประมาณ256,000 บาท๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาในทุกระดับ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มี 1 แผนงาน- แผนงานการศึกษา จำนวน42โครงการงบประมาณ 41,400,831 บาท 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มี 1 แผนงาน- แผนงานการศึกษา 1โครงการงบประมาณ 20,000 บาท 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมอย่างยั่งยืนมี 7 แผนงาน- แผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 190,000 บาท – แผนงานสาธารณสุข จำนวน 1 โครงการงบประมาณ 600,000บาท-แผนงานสังคมสงเคราะห์จำนวน 1โครงการ งบประมาณ 100,000บาท-แผนงานการศึกษา จำนวน 4 โครงการงบประมาณ 793,000 บาท- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ1,130,000 บาท 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรมี 4 แผนงาน- แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 26โครงการ งบประมาณ 4,483,000 บาท- แผนงานการศึกษา จำนวน 1 โครงการงบประมาณ 50,000บาท-แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 9 โครงการงบประมาณ 9,500,000 บาท-แผนงานสาธารณสุขจำนวน 3 โครงการงบประมาณ 99,000 บาท 7) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขมี 3 แผนงาน-แผนงานสาธารณสุขจำนวน 1 โครงการงบประมาณ 100,000 บาท- แผนงานเคหะและชุมชนจำนวน 2 โครงการงบประมาณ 20,000 บาท-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจำนวน 4 โครงการงบประมาณ660,000 บาท 8) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมกีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว มี 2 แผนงาน-แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จำนวน 21 โครงการงบประมาณ 2,195,000 บาท-แผนงานเคหะและชุมชนจำนวน 2 โครงการงบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐บาทรวมทั้งสิ้น ๑๕๘ โครงการ งบประมาณรวม 70,539,831 บาท 9) โครงการที่ใช้งบประมาณนอกเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี มี 1 ยุทธศาสตร์ คือยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนามัยและพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข มีจำนวน 2 แผนงาน-แผนงานสาธารณสุขจำนวน 22 โครงการงบประมาณ 5,486,400 บาท- แผนงานการพาณิชย์ จำนวน 1โครงการงบประมาณ 220,000บาท 10)โครงกาของหนยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร- อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จำนวน 2 โครงการงบประมาณ 24,037,00บาท- สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 2 โครงการงบประมาณ 29,800,000 บาท- สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ จำนวน 1 โครงการงบประมาณ 3,000,000 บาท