ม.ราชภัฏ MOU รับ น.ร.ต่างชาติ ม.ปลาย ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมลงนาม MOU กับโรงเรียน Qujing Qilin Changxin Vacational School of Technology เพื่อรับนักเรียนต่างชาติระดับมัธยมปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีวันที่ 10 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้การต้อนรับคณะจากโรงเรียน Qujing Qilin Changxin Vacational School of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr. Zheng Miao Shui ประธานผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งเดินทางมาลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยทั้งสองฝ่ายจะสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมปลายมาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การจัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมร่วมกัน ตลอดจนการจัดอบรมภาษาจีนและภาษาไทยระยะสั้นร่วมกันด้วยนอกจากนี้ คณะผู้บริหารโรงเรียน Qujing Qilin Changxin Vacational School of Technology จะได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รวมถึงสถานที่สำคัญในจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรแก่นักเรียนที่เดินทางมาศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต่อไป

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นศูนย์กลางข้อมูลในการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่สากลไปด้วยกัน ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว // ปชส.มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร