อสม.เทศบาลฯ บุกชุมชนสู้ยุงลาย ลดไข้เลือดออก

งานโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และทีมงานสุขภาพภาคประชาชน ได้มีการดำเนินงาน เพื่อควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรอย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการ การควบคุมและป้องกันโรคดังนี้

  1. การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยที มของ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โรงพยาบาลกำแพงเพชร และอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
  2. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคในกรณีที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเป็นโรค ติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร โดยทีม งานป้องกันควบคุมโรคโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ซึ่งจากการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าวพบว่า สามารถควบคุมการระบาดโรคได้ดี ดังนั้นทางโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค