ประกาศ ร.ร.ผู้สูงอายุเทศบาลกำแพงฯเปิดรับสมัครนักเรียนปี 63

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ภายใต้การบริหารงานของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร , นางกัญญนันทน์ วังนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราวเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์โรงเรียนผู้สูงอายุ จะเปิดรับสมัครนักเรียน ของปีการศึกษา 2563 จำนวน 60 ท่าน

เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้ที่สมัครจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทั้ง 27 ชุมชน โดยมีหลักฐานในการรับสมัคร คือ ผู้ที่สมัครจะต้องมีอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไปไม่จำกัดเพศจนถึงอายุ 80 ปีขึ้นไป โดยมีหลักฐานคือ
1 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
2 สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3 รูปถ่าย 2 นิ้วจำนวน 2 ใบ
โดยไม่เสียค่าสมัคร ใดๆทั้งสิ้น สถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีดับเพลิงและใกล้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน