งานปรับปรุงก่อสร้างถนนตีเส้นจราจร ใช้ยานพาหนะเพื่อความปลอดภัย

งานปรับปรุงก่อสร้างถนนตีเส้นจราจร ใช้ยานพาหนะเพื่อความปลอดภัย

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์. ตีเส้นจราจร หลังดำเนินการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟิลท์ติกคอนกรีดปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ ถนนราชดำเนิน ตั้งแต่บริเวณ สามแยกบริษัท ไทยสมุทร​ประกันชีวิต จนถึง บริเวณหน้าศูนย์ OTOP แล้วเสร็จ สามารถใช้ถนนและเคารพการจราจร ในเส้นทางนี้ที่มีการจราจรในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัย ด้วยความปราถนาดีจากเทศบาลเมืองกำแพงเพชร