เปิดจองพื้นที่จำหน่ายกระทง วันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๒

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิชนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรได้กำหนดจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน สมควรจัดพื้นที่ให้มีการจำหน่ายกระทงไว้คอยให้บริการประชาชนบนบริเวณหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยให้ประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมจองพื้นที่จำหน่ายได้ที่อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ดังนี้
๑. พื้นที่จำหน่ายขนาดกว้าง ๑ เมตรยาว ๒ เมตร มีอัตราค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท
๒. การจองพื้นที่จำหน่ายสามารถจองได้คนละไม่เกิน ๒ ล็อค
๓. เอกสารประกอบการจองพื้นที่ บัตรประชาชน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐