เทศบาลตำบลลานกระบือ รับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 นายธำรงค์ จันคง นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีธาริน อยู่ครอบ นายมงคล ขันเทียน รองนายกเทศมนตรี นายธีระชน สุขประเสริฐ ปลัดเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลลานกระบือ ได้เข้ารับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2562 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม

สถาบันพระปกเกล้าประกาศผล อปท.ดีเด่น ปี 2562 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562  ที่ผ่านมา เว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า ได้นำผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจาณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 ขึ้นประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งมีการมอบรางวัลเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กทม. โดยมีศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในการมอบรางวัลเกียรติยศครั้งนี้ อปท.ที่ได้รางวัล มีดังนี้

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 13 แห่ง ประกอบด้วย 1.เทศบาลนคร (ทน.) ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2. ทน.ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง 3. ทน.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 4. ทน.อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี 5. เทศบาลเมือง (ทม.) ชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 6.ทม.ร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 7.ทม.ลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน 8.เทศบาลตำบล (ทต.) บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 9. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 10. อบต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 11.อบต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น 12.อบต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 13.อบต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 4 แห่ง ประกอบด้วย 1. ทน.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2. ทม.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 3. ทม.สุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 4. อบต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 16 แห่ง ประกอบด้วย 1. ทม.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 2. ทม.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 3. ทม.กะทู้ อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต 4. ทม.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 5. ทต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 6. ทต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 7. ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 8. ทต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 9. ทต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 10. ทต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 11. ทต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน 12. ทต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 13. ทต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 14. อบต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 15. อบต.โคกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 16. อบต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

นอกจากนี้ ยังมีใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี 2562

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 22 แห่ง ประกอบด้วย 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ระยอง 2. อบจ.สุพรรณบุรี 3. ทม.ลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี 4. ทม.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 5. ทต.พระแท่นลำพระยา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 6. ทต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 7. ทต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 8. ทต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 9. ทต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน 10. ทต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน 11. ทต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย 12. ทต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 13. อบต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 14 อบต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 15. อบต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 16. อบต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 17. อบต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 18. อบต.นาสะเบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 19. อบต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 20. อบต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 21. อบต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 22. อบต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทันธานี

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 4 แห่ง ประกอบด้วย 1. อบต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 2. อบต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 3. อบต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 4. อบต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 12 แห่ง ประกอบด้วย 1. อบจ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 2. ทม.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 3. ทม.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบขีรีขันธ์ 4. ทต.เวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน 5. ทต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 6. ทต.ควนขนุน อ.ขวนขนุน จ.พัทลุง 7. ทต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย 8. อบต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 9. อบต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 10. อบต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 11. อบต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 12. อบต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง