อสม.เทศบาล กพ.ทำบุญเป็นสิริมงคล ประกาศชัด..ลั่น ทำงาน สุจริต โปร่งใส

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางพวงเพชร บรรณา ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร(อสม.) นิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้น นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายนพพร ปานชัย,นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ,นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตแสะประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ รวมถึงยกระดับให้กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นเสร็จแล้วโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการคัดกรองสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยตามแผนปฏิบัติการ ให้กับทีมสุขภาพภาคประชาชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  ตามโครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชน โดยทีมสุขภาพภาคประชาชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2563  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ในการจัดการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการในการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้กับทีมสุขภาพภาคประชาชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในหัวข้อเรื่อง

           1.การสำรวจข้อมูลผู้พิการ และความต้องการอุปกรณ์กาย  (โดยคุณชญาดา  ญาณะพันธ์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   โรงพยาบาลกำแพงเพชร)

2.การคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วยแบบคัดกรอง 2 คำถาม

(โดยคุณกุลสินี  สาพาที   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  และคุณจงรักษ์  ศรีตะวัน นักวิชาการสาธารณสุข  โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร)

3.การฝึกปฏิบัติการใช้แบบสำรวจข้อมูลการสำรวจข้อมูลผู้พิการ และความต้องการอุปกรณ์กาย และแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 คำถาม  (โดยคุณกุลสินี  สาพาที   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และชมรม อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร)

โดยมีทีมสุขภาพภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 210 คน  จาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร