หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สมเด็จย่า บริการประชาชน คลองลาน   

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดกำแพงเพชร  และหน่วยทันตกรรม เคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเป็นครั้งแรกของจังหวัดกำแพงเพชร  โดยมี นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมหน่วยแพทย์ พอ.สว.และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และส่วนราชการหลายหน่วยงาน ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน       หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นหน่วยแพทย์ที่สมเด็จย่า ทรงก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2512 ปฏิบัติงานโดยอาสาสมัคร ประกอบด้วย แพทย์ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทรงจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( พอ.สว. ) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2517 ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นองค์ประธานด้วยพระองค์ เมื่อสมเด็จย่าเสด็จสวรรคต วันที่ 18 กรกฎาคม 2538 พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ กระทั่งพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ วันที่ 2 มกราคม 2551 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรด้านการแพทย์และสาธารณสุขสืบต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( พอ.สว. ) ลำดับที่ 62 เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ การรักษาโรค ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร นอกจากนี้ มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมออกหน่วยให้ความรู้และคำแนะนำโรคมะเร็งเต้านม อีกทั้งกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมออกหน่วยให้บริการรักษาพยาบาล บริการด้านการแพทย์แผนไทย ตรวจสายตา ตรวจเลือดเกษตรกร ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต สำหรับพื้นที่อำเภอคลองลาน กำหนดจัดระหว่างวันที่ 3 – 15 พฤศจิกายน 2562 // เครือข่ายข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร