“นายกชัยวัฒน์”เปิดสภาถก พัฒนาคุณภาพชีวิต อนุมัติงบพัฒนาเทศบาล

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเปิดประชุมสภา อนุมัติข้อราชการสำคัญ งบประมาณ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้กับพี่น้องชาวเทศบาลเมืองกำแพงเพชรวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมสภาชั้น 4 อาคารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายปรีชา วิศาลศักดิ์ประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้เรียกประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2563 โดยมีรองประธานสภาทำหน้าที่ประธานสภาฯ ควบคุมการประชุมที่ประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นางโชติกา ฐิตะชนัค , นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำนำโดย นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางศศิธร ศิริพงษ์รองปลัด ฯ พรอ้มหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมประชุมกันพร้อมเพรียง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมจำนวน 16 ที่นั่ง ครบองค์ประชุมที่ประชุมในวันนี้ได้รับรอง รายงานการประชุมในสมัยที่ที่ผานมา เรียบร้อยแล้วเข้าสู่ญัตติ การขออนุมัติ เพื่อใช้งบประมาณไปพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟ ติดตั้งระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสง เชื่อมโยงงานรักษาพยาบาลระหว่างโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรกับศูนย์บริการแพทย์แผนไทยต่อมาวาระสำคัญก็คือขออนุมัติสภาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3, 209,000 บาท ไปดำเนินการ ก่อสร้าง รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ จำนวน 4 โครงการก่อสร้างที่ถนนเทศา 2 ถนนบ่อแขก เพื่อพัฒนาในชุมชนให้มีท่อระบายน้ำรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานคงทนถาวร เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน น้ำท่วมขังของประชาชนและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนนอกจากนี้ยังได้จ่ายขาดอนุมัติเงินสะสม เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างมีจำนวน 14 โครงการ จำนวน11, 206,900 บาท ก่อสร้างถนนที่บริเวณถนนวังคางซอย 11 ถนนเทศา 2 ซอย 31 /ถนนเจริญสุขทั้งสองด้านตั้งแต่แยกห้างบิ๊กซีถึงห้างโรบินสัน ถนนราชดำเนิน 1 ซอย 21 /ถนนวังคางซอย 5 /ถนนเทศบาล 1 ซอย 5 ซอย/แยกถนนประชาหรรษาซอย 4  /ซอยแยกถนนเลี่ยงเมืองหมู่บ้านสมานมิตรวิลล่า /ถนนประชาหรรษาซอย 14 แยกที่ 1/ถนนประชาหรรษาซอย 14 แยก 2/ ถนนประชาหรรษาซอย 4 /ซอยแยกถนนราชดำเนิน 1 ซอย 2 /ถนนเกาะแขก 1 ซอย 5 /ถนนซอยแยกถนนเลี่ยงเมืองข้างพาราไดซ์รีสอร์ท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร ในพื้นที่ที่กำลังพัฒนาต่อไป ทั้งนี้ได้รับการพิจาณาผ่านความเห็นชอบ จากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อให้ฝ่ายบริหาร ได้ใช่จ่ายงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ตามจำนวนที่ขอสภาอนุมัตรเพื่อพัฒนาบ้านเมืองของเราที่ยังขาดโอกาสทางด้านโครงสรา้งพื้นที่ฐาน เพื่อได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป