“นายกชัยวัฒน์”เปิดเวทีมีส่วนร่วมประชาคม ปิ่นดำริห์ วัดช้าง จัดทำแผนพัฒนา

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชรก็ได้กล่าวเชิญชวนให้พี่น้องทั้ง 27 ชุมชนได้ตรวจสอบและเข้าร่วมการประชาคมล่าสุดประชาคมประชาคมชุมชน ปิ่นดำริห์ วัดช้าง มีความต้องการเข้าถึงน้ำประปาบริโภค เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประชาคมระดับชุมชน แผนพัฒนา ชุมชนปิ่นดำริห์-วัดช้าง นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายนพพร ปานชัย รองนายกฯสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และฝ่ายข้าราชการประจำนำโดย นายปกฤษณ์  คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงานได้ ลงพื้นที่ เปิดเวทีประชาคมระดับชุมชน เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและปัญหาความต้องการของพี่น้องชาวชุมชน เป็นเวทีจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบลโดยให้ประชาชนในชุมชนนั้นมีส่วนร่วมจัดเวที การประชาคมนั้นก็เพื่อรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนในชุม เพื่อประกอบการจัดทำแผนชุมชนพัฒนาท้องถิ่นและแผนของส่วนราชการอื่นในพื้นที่ ที่ชุมชน ปิ่นดำริห์ ในซอย 4 ยังไม่มีประปาใช้ส่วน 3 ไม่มีท่อระบายน้ำ ต้องการให้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน แล้วก็อยากได้ถังขยะที่มีล้อเลื่อนตั้งที่ศาลพระอิศวร และอยากได้กล้อง CCTV เพื่อที่จะช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชน ในด้านอัคคีภัยนะครับแถวชุมชนนี้ อยากได้ถังดับเพลิงเคมีติดตั้งภายในชุมชน  เนื่องจากชุมชนปีนั้นเป็นชุมชนเก่าแก่ดั่งเดิม  บ้านเรือนในชุมชนส่วนใหญ่เลยเป็นไม้ที่นำมาสร้างบ้านไม่ว่าจะเป็นฝาบ้านหลังคา ซึ่งถ้าเกิดอัคคีภัยก็จะเป็นเชื้อเพลิงได้ ฉะนั้นด้านการป้องกันจึงได้มองถึงการช่วยเหลือกันเองของชุมชน แต่ยังขาดถังเคมีดับเพลิง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้รับปัญหานี้ไปวิเคราะห์ เพื่อที่จะไปจัดทำแผนให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องชุมชน  ส่วนถนนหนทางด้านการแก้ไขก็จะ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม อีกส่วนหนึ่งที่ชาวชุมชนอยากได้เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในชุมชน นั่นก็คือหอกระจายข่าว ส่วนทางด้านน้ำประปา ทางนายกเทศมนตรีก็จะประสานไปยังหน่วยงานราชการด้วยกัน เพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือ กับบ้านหรือยังขาดน้ำประปา ในการอุปโภคบริโภคด้านความต้องการของพี่น้องชาวชุมชนวัดช้าง กลุ่มบ้านประธานชุมชน ประมาณ 30 ครัวเรือน ยังขาดน้ำประปาบริโภค และสัญญาณไฟจราจรก็ยังคงเป็นความต้องการ เพื่อเป็รเครื่องมือความปลอดภัยที่บริเวณถนนสายกำแพงเพชร ศูนย์ราชการ เนื่องจากหน้าวัดช้างเป็นทางแยกเข้าร่วมขณะที่ด้านความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้น ต้องการให้ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ตามแนวคูเมืองนอก นอกจากนี้ในฤดูน้ำหลากก็มีน้ำท่วมไหล่ทาง ต้องการให้วางท่อระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังตลอดแนวคูเมือง และภายในบริเวณโรงเรียนเทศบาล 3 ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้บันทึกความต้องการและนำไปบรรจุแผนพัฒนาให้เป็นรูปประธรรมต่อไป