ประชาคม จัดทำแผนพัฒนา ชุมชนบ่อแขก – เจริญสุข

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดทำแผนชุมชน เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ โดยมีนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจัดทำแผนชุมชน ณ ชุมชนบ่อแขกและชุมชนเจริญสุขกันอย่างพร้อมเพรียง
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล โดยให้ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมเวทีการประชาคมเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อประกอบการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนของส่วนราชการอื่น ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลสำเร็จต่อไป