หน่วยงานชุมชน-เทศบาล ถวายหน้ากากสุขภาพ ป้องกันโควิด-19 พระสงฆ์ 6 วัด

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ,โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพง, ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ,กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลในเมือง ,และจิตอาสาร่วมใจกันทำหน้ากากอนามัย (ผ้า) Mask เพื่อถวายให้แก่พระภิกษุในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่ยังขาดแคนหน้ากากอนามัยที่ถูกสุขลักษณะโดยได้ร่วมใจกันทำตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 500 ชิ้นและวันนี้นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยนายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ประธานชมรมอาสาสมัครสาธณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และประธานกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ร่วมใจกันถวายหน้ากากอนามัย (ผ้า) Mask ให้กับวัดจำนวน 6 วัดได้แก่ วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง ,วัดดอนไพรวัลย์ ,วัดเสด็จ ,วัดบาง ,วัดคูยาง,และสำนักสงฆ์บุบผาราม