งดใช้สนามกีฬาเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชรที่ 2/2563

เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

(Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17มีนาคม 2563 (ฉบับที่ 2)

ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีคำสั่ง ที่ 1 / 2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ,2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ตามมติคณะรัฐนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 นั้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติศเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Corcnavins Disease 2019 ; COVD-19) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ โรคติตต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 จึงให้ปิดสถานที่ และสถานประกอบการ (เพิ่มเติม) เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ดังนี้

1 สนามกีฬา สนามเด็กเล่น และสระว่ายน้ำ

2 ร้านเกม และร้นคาราโอเกะ ตมพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551

3, โต๊ะสนุ๊กเกอร์

4, การให้บริการรถราง รถไฟฟ้า เพื่อการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นดันไป

สั่ง ณ วันที่ 23 มีนาคม พศ. 2563

(นายเชาวลิตร แสงอุทัย)

ผู้ว่าราชคารจังหวัดกำแพงเพชร

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร