สะอาดปลอดภัย มั่นใจใช้บริการ งานทะเบียนราษฎร

วันที่ 24 มีนาคม2563 งานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชรฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการทำความสะอาดห้องด้วยน้ำยา Dettol รณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด 19) โดยนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และ นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีนโยบายเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ให้ทุกกองงานได้ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานพื้นที่ภายในห้องทำงานและพื้นที่ที่บริการประชาชน กิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาด กวาด ล้าง และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ทั้งนี้เทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีหน้าที่โดยตรงในการให้บริการ การบริหารงานของภาครัฐลักษณะงานที่ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนโดยตรง ในแต่ละวันจึงมีพี่น้องประชาชนในชุมชนมาใช้บริการกันจำนวนมาก โดยเฉพาะงานทะเบียนราษฎร์ งานกองการสาธารณสุข และกองการคลัง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงได้ดำเนินการจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการที่บริเวณทางเข้าหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 หรือโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการ