ขยายเวลาปิดสระ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เรื่อง  ขยายเวลาปิดให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง การปิดให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 2 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 15 วัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) นั้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ขณะนี้มีหลักฐานการติดต่อจากคนสู่คน และพบมีการแพร่ระบาดภายในประเทศเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของเด็กเยาวชนและประชาชนที่มาใช้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงได้ขยายเวลาการปิดให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน / รายงานโดย ปชส.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร