ชะลอบริการงานทะเบียนราษฎร กรณีไม่จำเป็นเร่งด่วน

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เรื่อง การชะลอการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน กรณีที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จึงขอประกาศให้ประชาชนชะลอการติดต่อขอรับบริการจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ในเรื่องที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ดังนี้

๑. การแจ้งย้ายที่อยู่
๒. การขอกำหนดเลขหมายประจำบ้าน
๓. การแจ้งรื้อถอนบ้าน
๔. การขอคัดรับรองเอกสารทางทะเบียนราษฎรทุกประเภท กรณีเอกสารสูญหาย/ชำรุด
หรือไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้ เช่น
– เอกสารสูติบัตร
– เอกสารมรณบัตร
– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๕. การขอเปลี่ยนบัตร กรณีเปลี่ยนที่อยู่
๖. การขอเปลี่ยนบัตร กรณีบัตรชำรุด
๗. การขอมีบัตร กรณีบัตรเดิมหมดอายุ (ซึ่งได้กำหนดเวลาการขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร
ในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จากภายในกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่ต้องมีบัตร มีบัตรใหม่
หรือเปลี่ยนบัตร ให้ขยายเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากรณีการเกิด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทย ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓)

จึงขอประกาศต่อสาธารณชนได้ทราบทั่วกัน หากมีข้อสงสัย สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕-๗๑๘๒๐๐ ต่อ ๑๐๔ หรือ ๑๐๕ และ ๐๕๕ -๗๐๖๑๖๓ หรือจากการแสกน QR Code สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ด้านล่างนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายปกฤษณ์ คำเหลือง)
นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร