ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประชุมจัดตั้ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วย นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ,นางศศิธร ศริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ควิด-19) ได้มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว และมีสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีประชาชนเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง และพื้นที่เสี่ยงของประเทศไทย ซึ่งทำให้เกิดภาวะเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นั้น
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนประเมินสถานการณ์เพื่อการบังคับใช้กฎหมายให้ตรวกับความรุนแรงของปัญหาและวางมาตรการป้องกัน ควบคุมอย่างเหมาะสม จึงจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและมาตรการเร่งด่วน ในการบริหารสถานการณ์ดังกล่าวข้างตัน จึงจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์กรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เทศบาลเมืองกำแพงเพร ณ กองสาธารณสุและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เลขที่ 111 ถนนเลี่ยงเมือง อำภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร