มอบนโยบายรักษาความสะอาด คนงานกวาดขยะเก็บขยะ 

การบริหารจัดการขยะแล

Read more

ภารกิจประจำวัน ของพวกเรา หน่วยพิทักษ์ ความสะอาด

ภารกิจประจำวัน ของพวกเรา หน่วยพิทักษ์ ความสะอาด

Read more

หน้าที่เรารักษาสืบไป ช่วยกันคนละมือคนละไม้รักษาบ้านเมืองให้สะอาด

หน้าที่เรารักษาสืบไป ช่วยกันคนละมือคนละไม้รักษาบ้านเมืองให้สะอาด

Read more