คณะกรรมการเห็นชอบ ยกมือผ่าน..!!  แผนพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 10 ตุลาคม 256

Read more

ขับเคลื่อนการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัด การศึกษาท้องถิ่นที่ 18

ขับเคลื่อนการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัด การศึกษาท้องถิ่นที่ 18

Read more