โกสัมพีนคร ปั้นโอ่งเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคสู้ภัยแล้ง

โกสัมพีนคร ปั้นโอ่งเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคสู้ภัยแล้ง

Read more

ผู้ว่าเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย 47 หลังคาเรือน เขตโกสัมพีนคร

ผู้ว่าเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย 47 หลังคาเรือน เขตโกสัมพีนคร

Read more