เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนราษฎรประจำชุมชน

อาสาสมัครฝ่ายทะเบียนราษฎรประจำชุมชน

Read more

พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

Read more

พัฒนาศักยภาพแกนนำ ชมรมผู้สูงอายุ

พัฒนาศักยภาพแกนนำ ชมรมผู้สูงอายุ

Read more

ผ่านร่าง ตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายพัฒนาเทศบาล

ผ่านร่าง ตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายพัฒนาเทศบาล

Read more

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

Read more

พสกนิกรกำแพงเพชรทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติ

พสกนิกรกำแพงเพชรทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติ

Read more

อสม.27 ชุมชน 206 คน เข้าอบรมรับความรู้ ก่อนปฏิบัติงาน

อสม.27 ชุมชน 206 คน เข้าอบรมรับความรู้ ก่อนปฏิบัติงาน

Read more

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทุ่งสวนจัดบอล7 คน รู้รักสามัคคี ไกลยาเสพติด

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทุ่งสวนจัดบอล7 คน รู้รักสามัคคี ไกลยาเสพติด

Read more

สภาเทศบาลอนุมัติร่างเทศบัญญัติปี 2562 ในวาระแรก

สภาเทศบาลอนุมัติร่างเทศบัญญัติปี 2562 ในวาระแรก

Read more

ประกวด ภาพวาด ภาพระบายสี เขียนเรียงความ “วันแม่”

ประกวด ภาพวาด ภาพระบายสี เขียนเรียงความ “วันแม่”

Read more