(Drive Thru For Tax)ต่อทะเบียน 2 นาที ไม่ต้องลงจากรถ

(Drive Thru For Tax)ต่อทะเบียน 2 นาที ไม่ต้องลงจากรถ

Read more

ผู้ว่าฯนำ ทำบุญเปิดสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงฯ

ผู้ว่าฯนำทำบุญเปิดสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงฯ

Read more

ชื่นมื่น..ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงฯและนายกเหล่ากาชาด

ชื่นมื่น..ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงฯและนายกเหล่ากาชาด

Read more

ชื่นมื่น..ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงฯและนายกเหล่ากาชาด

  ชื่นมื่น&#823

Read more

แต่งตั้งคณะกรรมการส่วนร่วม-ที่ปรึกษา พัฒนา สนง.อัยการกำแพงเพชร

แต่งตั้งคณะกรรมการส่วนร่วม-ที่ปรึกษา พัฒนา สนง.อัยการกำแพงเพชร

Read more

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมหน่วยงานคลัง อุตสาหกรรมเอกชน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมหน่วยงานคลัง อุตสาหกรรมเอกชน

Read more

กาชาดจังหวัดกำแพงเพชรรับบริจาคโลหิตลานกระบือ

กาชาดจังหวัดกำแพงเพชรรับบริจาคโลหิตลานกระบือ

Read more

หมอปรีชา พ่อค้า ชาวจีน ร่วมงานศพ พี่ชาย ซ้อ รัชนี สามเพชร

หมอปรีชา พ่อค้า ชาวจีน ร่วมงานศพ พี่ชาย ซ้อ รัชนี สามเพชร

Read more