MOU) พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และ พี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น

MOU) พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และ พี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น

Read more

ท.3 ปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปลูกกล้วยน้ำว้า วันแม่

ท.3 ปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปลูกกล้วยน้ำว้า วันแม่

Read more

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ได้อิ่ม คนใจดีเลี้ยงอาหารกลางวัน

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ได้อิ่มคนใจดีเลี้ยงอาหารกลางวัน

Read more